วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2562

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
  Conditions of Legality of Issuing a permit to Take Advantage in the Land Reform Area
 2. มาตรการทางจริยธรรมด้านการป้องกันคอร์รัปชั่น
  Ethicat Measures on Anti-Corruption
 3. กฎหมายครอบครัวสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน
  Family Law for Same Sex Couples
 4. การศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อหารายการและผู้ผลิตสื่อโฆษณาผ่านช่องทางบริการโอทีที
  Study on the Current OTT Situation and Recommendations to Support Content Producers and Advertising Industry
 5. ข้อจำกัดทางถิ่นที่อยู่ทางภูมิศาสตร์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสหภาพยุโรป
  Geo-blocking and Licensing in the European Union
 6. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันถือเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  Observations on the Acceptance of the Property or Any Other Benefit of State Official as Action that is the Conflicts Between Personal Interests and Public Interests
 7. กฎหมายการบังคับคดีแพ่งในภูมิภาคอาเซียน: ศึกษาประเทศกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  Law of Civit Case Execution in ASEAN: Study on Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic of Vietnam
 8. ปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการนัดหยุดงานในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
  Problem in Illigatity of Strike in The Public Assembly Act B.E. 2558
 9. กระบวนการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศออสเตรเลีย
  Procedure and Case Studies on Alternative Dispute Resolution in Australia
 10. ข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทด้านการเงินและการธนาคารของประเทศไทย
  ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
 11. ประเด็นทางกฎหมายกรณีการฝังไมโครชิปพนักงานในโลกยุคอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง: ศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา
  The Legal Issues of Microchipping Employees in the Era of the Internet of Things: U.S. Law

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน