วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ความเป็นมา

วารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพในทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวอาจะเป็นบทความวิจัย (Research Paper) หรือบทความวิชาการ (Academic Paper) ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน โดยบทความดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้ เนื่องจากทางกองบรรณาธิการจะทำการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ จึงทำให้วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ


วัตถุประสงค์ (Aims)
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่นิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

นโยบายการรับบทความ (Scope)

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่จะรับบทความของผู้เขียนที่เป็นบทความประเภท บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) จากอาจารย์ประจำ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์โดยนำเสนอบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผลงานวิชาการที่ส่งมาให้พิจารณาต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

นอกจากนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการของคณะฯ

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ กองบรรณาธิการยินดีให้นำบทความในวารสารฯไปเผยแพร่ต่อได้ โดยผู้เผยแพร่ต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มา “วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และชื่อผู้เขียนอย่างชัดเจน

ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถส่ง Online ที่ http://law.utcc.ac.th/journal ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในระบบการส่งบทความ Online

ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความที่ http://law.utcc.ac.th/journal


กำหนดการเผยแพร่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดออกเผยแพร่รายปี ปีละ 1 ฉบับ โดยมีกำหนดออกวารสารในเดือนมิถุนายนของทุกปี


การเผยแพร่ฉบับ Online

Website : http://law.utcc.ac.th/journal


การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ฉบับละ 200 เล่ม เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ-ภาคเอกชนและองค์กร/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ


สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ (02) 218-3549-50 โทรสาร (02) 215-3612
http://www.cuprint.chula.ac.th