วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความเป็น File Microsoft Word
* ผู้เขียนบทความที่กรอกข้อมูลในระบบ online ระบุเป็นชื่อแรกในบทความ
กรณีผู้เขียนบทความที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือนักวิชาการอิสระ หรืออื่น ๆ โปรดระบุข้อมูลของท่าน ดังนี้
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
บทความวิจัย (Research Paper)   บทความวิชาการ(Academic Paper)
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   บทความปริทัศน์ (Review Article)
* กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
* ให้สอดคล้องกับชื่อบทความภาษาไทย
* ไม่เกิน 5 คำ
* เป็นคำเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน คำสำคัญ ภาษาไทย
* ชื่อผู้เขียนบทความ กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ชื่อผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
* ชื่อผู้เขียนบทความและผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
* ระบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงาน
* โปรดระบุเพื่อติดต่อประสานงาน และใส่เพียงตัวเลขเท่านั้น
* โปรดระบุ e-mail ที่ท่านใช้ปัจจุบัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่เคยลงพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมิได้คัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด

ทั้งนี้ บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการฯ ดำเนินงานและตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
* ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร