ผู้ดูแลระบบ  
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
คำแนะนำผู้เขียน
 
ขั้นตอนการจัดพิมพ์บทความ
  1. ชื่อของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับและได้ใจความ
  2. บทคัดย่อภาษาไทยจำนวน 1 ย่อหน้ามีความยาวประมาณ 250 คำและต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
  3. Abstract จำนวน 1 ย่อหน้ามีความยาวประมาณ 250 คำและต้องพิมพ์ Keywords ต่อท้าย โดยเนื้อหาในบทคัดย่อและ Abstract ควรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัย คำสำคัญและ Keywords ไม่เกิน 5 คำ
  4. ผู้เขียนทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดของผู้เขียนในแบบฟอร์มข้อมูลผู้เขียนที่ทางบรรณาธิการส่งให้โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สาขา/ภาควิชา/มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สังกัดโดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งอีเมล์ของผู้เขียน
  5. เนื้อหาบทความต้องเป็นบทความในแขนงนิติศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน ประมาณ 26 บรรทัดต่อหน้าโดยใช้ฟอนท์Browalia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 พอยน์และให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา ยกเว้นหน้าแรก
  6. บทความทุกบทความต้องมีบรรณานุกรมอ้างอิงท้ายบทความ
  7. บทความต้องมีจำนวนหน้ารวมทั้งหมด ไม่เกิน 15 หน้า
 
การส่งบทความ

โปรดส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้นทาง Online โดยท่านสามารถอัพโหลดบทความของท่านได้ทางเว็บไซต์ http://law.utcc.ac.th/journal หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
  • กองบรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.(02)697-6805
    หรือ E-mail: lawjournal@utcc.ac.th

เมื่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอบรับบทความแล้วจะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ กรณีผลการประเมิน“ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” ขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งบทความฉบับแก้ไขจำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ (Microsoft Word) ทั้งนี้ ขอให้แนบบทความและผลการประเมินฉบับเดิมกลับมายังกองบรรณาธิการเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพบทความอีกครั้ง

บทความที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิงหลังจากนั้นจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทางคณะฯ จะทำการจัดส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้เขียนบทความต่อไป

 
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย