วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 697-6805
โทรสาร (02) 277-4491
E-mail : [email protected]


อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา
โทรศัพท์ (02) 697-6805
E-mail : [email protected]

© UTCC All Right Reserved