วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ  
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์  
อาจารย์ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ  
   
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
คณะกรรมการกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ กรรมการ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ กรรมการ
สำนักงานกฎหมายกรมสรรพากร
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ กรรมการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดร.วัชระ เนติวณิชย์ กรรมการ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร กรรมการ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พตท.ดร. สุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานกฎหมาย
กองกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คึกฤทธิ์ สิงหฬ ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง ประเทศไทย
   
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
นางสาวสุรีย์พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา