ผู้ดูแลระบบ  
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อาจารย์ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา บรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ ที่ปรึกษาบรรณาธิการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ กรรมการ สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ กรรมการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดร.วัชระ เนติวณิชย์ กรรมการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รศ.ทัชชมัย ทองอุไร กรรมการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์อมรวไล นิลพานิช กรรมการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
นางสาวณภัคกานดา กล่อมพงษ์
นางสาวสุรีย์พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย