วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2560

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. ปัญหาทางกฎหมายของการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยปราศจากนโยบาย: กรณีกิจการดาวเทียมสื่อสารไทย
  Problems of Regulations Without Policy: A Case of Communications Satellites in Thailand
 2. ปัญหากฎหมายของไทยเกี่ยวกับสัญญาอัจฉริยะ
  Legal Issues of Smart Contracts in Thailand
 3. การบังคับคดีทรัพย์จำนองและการพิจารณาหนี้ส่วนที่ขาดในประเทศสหรัฐอเมริกา
  Mortgage Foreclosure and Deficiency Judgment in the United States
 4. ผลกระทบของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย
  Impact of the New Land and Building Tax Act to the Thai Economy and Society
 5. โอกาสและอุปสรรคทางกฎหมายกับการจัดตั้งธุรกิจสุขภาพและความงามในประเทศเพื่อนบ้าน
  The Regulatory Opportunities and Obstacles for Healthcare Services and Beauty Center Establishments in the Neighboring Countries
 6. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุความในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: กรณีผู้กระทำผิดหลบหนี
  Consideration for Criminal Case Prescription of Political Positions: Focusing on the Escape of Defender
 7. ปัญหากรณีการควบรวม (ยุบ) อบต. ตามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  Problems of Merging Tambon Administrative Organizations According to the Local Government Code
 8. กฎหมายครอบครัวของคู่รักที่มิได้จดทะเบียนสมรส ตอนที่ 1
  Family Law for Unregistered Couples Part 1
 9. ความไม่เป็นธรรมกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินค่าสอน ค่าสอน ที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ตามประมาลรัษฏากร มาตรา 42(7)
  Tax Injustice: the Case Study of Personal Income Tax Exemption for Tuition and Examination Fees Paid by the Governmental Agencies and Educational Institutions under Section 42 (7) of the Thai Revenue Code
 10. สิทธิข้างเคียงตามอนุสัญญากรุงโรมกับสิทธิข้างเคียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  Nejghboring Right under the Rome Convention with Neighboring Right According to Copyright Act B.E. 2537
 11. การตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง แสงเรืองขึ้นไปบนท้องฟ้าและการวางผังการใช้แสงสว่างในเมืองอย่างยั่งยืน
  Urban Settlements, Sky Glow & Sustainable Urban Light Planning
 12. สิทธิที่จะถูกลืม...จากยุโรปสู่เอเชีย
  Right to be forgotten...from Europe to Asia

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน