วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2559

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. FATCA: บทบาทของสหรัฐและบริบทใหม่ของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
  FATCA: U.S. Influence on International Tax law ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์
 2. แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุนจากมวลชน
  Guidance for Regulating Equity-based Crowdfunding Portals: Lessons Learned fromthe U.S. Laws กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์
 3. ความสอดคล้องของกฎหมายไทยตามกรอบกติกาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการค้าสินค้า
  Exploring the Consistency of the Thai Legal Regime with the ASEAN Trade in Goods Agreementดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
 4. ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของลูกจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  The Impact of Employees’ Social Media Use in the U.S. and the Relevant Laws
 5. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
  Debt Collection Act BE 2558 ปิยะนาถ พงศ์โชติวัฒน์
 6. การใช้บิทคอยน์ในประเทศไทย กับกฎหมายของประเทศที่ให้การยอมรับการใช้บิทคอยน์ (สกุลเงินเสมือน)
  Using Bitcoin in Thailand with The Laws of country adoption using bitcoin ทวีชัย มีลาภ
 7. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนจากฝูงชนผ่านเวบไซต์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  Law and Regulation relating to Equity Crowndfunding in United States ดร.ณัฐริกา จูงพล
 8. ข้อยกเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
  Class Action Waiver in Arbitration Agreement ดร.อุบลวรรณ วรกานนท์
 9. การแปรรูปสัมบูรณ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์: ข้อพิจารณาจากคดีกูเกิ้ล
  Transformation on Copyright Work: Consideration from the Google’s Case ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
 10. The Balance between Information Exchange and Potential Violations of Competition Law: the Necessity of Exemptions for Thai Insurance Sectors
  การสร้างความสมดุลระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า : ความจำเป็นที่จะต้องมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยไทย
 11. การระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป
  Online Dispute Resolution for Electronic Transaction in European Union ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน