วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2564

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศในยุคดิจิทัลของไทย
  The Problem of VAT Collection from Foreign Electronic Service Providers in the Digital Age Thailand
 2. การกำกับดูแลบริการ OTT ในกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร
  OTT Regulation in Television Services in United Kingdom
 3. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตร 20 ตรี
  Certain Aspects on Pre-Litigation Mediation in Accordance with Section 20 Ter of The Thai Civil Procedure Code
 4. การคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับกิจการโทรทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT): ประเทศออสเตรเลีย
  OTT Media Regulations: Consumer Governance in Australia
 5. การบริหารแรงงานในต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับนายจ้างในประเทศไทย: กรณีการบังคับตรวจหาเชื้อโควิค-19 และการฉีดวัคซีนของลูกจ้างในองค์กร
  HR Management in Overseas and Recommendation for Employers in Thailand: Mandatory COVID-19 Testing and Vaccination in Workplace
 6. มาตรการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศจีนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19
  China's Trade Facilitation Responses to the COVID-19 Pandemic
 7. แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งสินค้าผ่านแดนเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19
  Improvement of EU Cross Border Transportation Regulation, Guidance to Ensure Continuous Flow of Goods across EU via Green Lanes during COVID-19 Pandemic Crisis
 8. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของประเทศออสเตรเลีย
  The Legal Measures on Trade Promotion Lotteries in Australia
 9. ความรับผิดของสโมสรฟุตบอลจากการแข่งขันฟุตบอล
  Liability of Football Clubs for Football Match
 10. พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง
  Behavior of Motorcyclists Regarding Traffic Regulations in Lampang Municipality
 11. การกำกับดูแลกิจการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คล่องตัวและยืดหยุ่นของญี่ปุ่น: กรณีศึกษาจากพระราชบัญญัติความโปร่งใสของผู้ให้บริการธุรกรรมทางแพลตฟอร์มดิจิทัล
  Digital Platform Regulations of Japan Recently Reflect More Self-regulation and Freely Active Adoption in Japanese Legal System: Case Study of the Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน