ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 3  ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2559
 
บทความวิจัย
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝึกเสียงร้องลูกนกปรอดหัวโขนในเขตกรุงเทพมหานคร
  พิชศาล พันธุ์วัฒนา
2. แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM
  เกษม อุทัยไขฟ้า และ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์
3. ฟังก์ชันเลขคณิตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเมอบิสอุสนัยทั่วไป
  นิตติยา ปภาพจน์
 
บทความวิชาการ
1. การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมของหอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยใช้ 1-การแยกตัวประกอบและสามสิ่งของเคิ�
  ลดามาศ สายเพชร กิตติธัช เอี่ยมทอง และ จริยา อุ่ยยะเสถียร
2. การหาผลลัพธ์ของการโปรแกรมเชิงเส้นโดยใช้ iSolveModel Apps
  นภาพร อุทยานวุฒิกุล
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย