ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความเป็น File Microsoft Word
ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล)
* ผู้เขียนบทความที่กรอกข้อมูลในระบบ online ระบุเป็นชื่อแรกในบทความ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ภาควิชา
คณะ
มหาวิทยาลัย
กรณีผู้เขียนบทความที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือนักวิชาการอิสระ หรืออื่น ๆ โปรดระบุข้อมูลของท่าน ดังนี้
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ขอส่งบทความ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประเภท
บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ(Academic Paper)
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article)
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
* กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
* ให้สอดคล้องกับชื่อบทความภาษาไทย
คำสำคัญ (ภาษาไทย)
* ไม่เกิน 5 คำ
keyword (ภาษาอังกฤษ)
* เป็นคำเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน คำสำคัญ ภาษาไทย
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย)
* ชื่อผู้เขียนบทความ กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ชื่อผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)
* ชื่อผู้เขียนบทความและผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
* ระบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
* โปรดระบุเพื่อติดต่อประสานงาน
e-mail
* โปรดระบุ e-mail ที่ท่านใช้ปัจจุบัน
   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่เคยลงพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการฯ ดำเนินงานและตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรดระบุ ::
เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
แนบไฟล์เอกสาร (.doc)
  * ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
แนบไฟล์เอกสาร (.pdf)
  * ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
   
 
   
กลับสู่ด้านบน
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย