ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN 2351-0927
 
ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน เพราะเป็นการให้บริการงานวิชาการแก่สังคม จึงจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความของคณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในมาตรฐานของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ เพื่อให้พิจารณาคุณภาพของบทความก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเมื่อวารสารวิชาการเผยแพร่แล้วยังสามารถสืบค้นได้จาก Website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.utcc.ac.th/utccjournal กับฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) http://tci.trf.orth

ปี 2557 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความสำคัญกับ Aim และ Scope ของวารสารวิชาการที่ต้องระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จึงเป็นที่มาของการแยกการตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการมีขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN: 2351-0927 เป็นวารสารวิชาการที่รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่เป็นบทความด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรายหกเดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน กับฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้ว ดังนั้น ทุกบทความที่ตีพิมพ์จึงล้วนเป็นบทความที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้

กองบรรณาธิการมีความตั้งใจจะจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปี่ยมพร้อมด้วยคุณภาพวิชาการให้แก่สังคม และจะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอผลงานวิชาการ
     
นโยบายการรับบทความ

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) จากคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งOnline พร้อมแนบไฟล์บทความ (Microsoft Word) จำนวน 1 ไฟล์

รายละเอียดการส่งบทความอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความภายในเล่มวารสารวิชาการทุกเล่ม
หรือ Website www.utcc.ac.th/utccjournal คลิกที่ วารสารวิชาการ

 
กำหนดเผยแพร่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม
 
การเผยแพร่ฉบับ Online

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: www.utcc.ac.th/utccjournal 
 
สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-2183549-50 โทรสาร 02-2153612
http://www.cuprint.chula.ac.th
 
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย