ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
เจ้าของ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี
ในนาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล นุ่มหอม สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จิตะพันธ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน
Professor Dr.Nguyen Van Sanh Department of Mathematics,
Faculty of Science Mahidol University
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตติยา ปภาพจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
ในนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
คณะกรรมการพิสูจน์อักษรและตรวจการเขียนรายการอ้างอิง
รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
กรรมการตรวจภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการและเลขานุการ
นางพิราภรณ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการ กองวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย