ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
การสมัครสมาชิก

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบอกรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ www.utcc.ac.th/utccjournal คลิกที่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมกับธนาณัติ จำนวนเงิน 150 บาท ในนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10325

 
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบอกรับวารสารวิชาการ
 
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย