วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2563

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. การกำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษทางปกครอง: กรณีศึกษาประเทศสเปน
  Criteria to Determin the Administrative Sanctions: Perspective from Spain
 2. ความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์: ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายเป็นเด็ก
  พศวัตร ฉัตรจุฬานนท์
 3. 9 ประเด็นกฎหมายอธิบายวงจรเอกสารอิเล้กทรอนิกส์
  สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์
 4. ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศไทยในการออกตั๋วแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์
  Thailand's Legal Problem and Limitations on the Issuance of Electronic Bills of Exchange
 5. มาตรการยุบพรรคการเมืองไทยในยุครัฐธรรมนูญ ปี 60
  Measures for Dissolution of Thai Political Parties in the Constitution 2017
 6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษีป้ายในบริบทของประเทศไทย
  Problems and Solutions for Signboard Tax in the Context of Thailand

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน