วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565

บทความวิจัย
1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
  ณัฏฐยชญ์ บุญสด และ โฆสิต แพงสร้อย
2. การสะกิดเพื่อส่งเสริมใช้ถุงพลาสติกชีวภาพด้วยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม กับครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
  อดุลย์ ศุภนัท พีระ ตั้งธรรมรักษ์ ธนาคม ศรีศฤงคาร และ ณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น
3. บทบาทของภาระหนี้ที่มีต่อสุขภาพทางการเงินของครัวเรือนไทย
  ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการหลบหลีกภาษีของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย
  อาภรณ์ แกล้วทนงค์ นพพร แพทย์รัตน์ และ อาทิตย์ สุจเสน
5. ผลกระทบของระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประธานกรรมการต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  รัชนี ชุมนิรัตน์ มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ นราภรณ์ ไชยรัตน์
6. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากรที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  นิภาพร สุวรรณธาดา และ ชนิสรา แก้วสวรรค์
7. โมเดลเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้น
  สมบุญ อุดมมุจลินท์ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และ มานพ ชูนิล
8. คุณภาพชีวิตในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  อัจฉรา ภาณุศานต์ และ อัควรรณ์ แสงวิภาค
9. การศึกษาพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  นพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพชร์ และ มานพ ชูนิล

บทความวิชาการ
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในยุคดิสรัปชั่น
  วชิรวัชร งามละม่อม

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน