วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 0125-2437
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับบทความ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากอาจารย์ประจำ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 
 1. บทความวิจัย (Research Paper) คือ งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย บทนำ (Introduction) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างอิง(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 2. บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ งานเขียนที่มีความน่าสนใจ มุ่งเสนอความรู้ใหม่ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหาต้องชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจนด้วยการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
 
ขั้นตอนการจัดพิมพ์บทความมีรายละเอียดดังนี้
 1. ชื่อของบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับและได้ใจความชัดเจน (ไม่ต้องใส่วงเล็บ)
 2. ข้อมูลของผู้เขียนบทความทุกคนให้มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล สาขา/กลุ่มวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ตามด้วย e-Mail ของผู้เขียนทุกคน โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยที่หน้าบทคัดย่อภาษาไทย และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่หน้า Abstract
 3. บทคัดย่อภาษาไทย จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 คำ และมีคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ
 4. Abstract จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 คำ และมี Keywords ไม่เกิน 5 คำ
  * เนื้อหาในบทคัดย่อและเนื้อหาใน Abstract ให้มีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัย
 5. เนื้อหาบทความต้องมีสาระสำคัญตามประเภทของบทความข้างต้น โดยจัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียวด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกันพิมพ์ ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้ฟอนท์ Browallia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 พอยน์ และ ให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา ยกเว้นหน้าแรก
 6. บรรณานุกรม/References ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA Style รายการอ้างอิงภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และจัดเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยให้แทรกภาษาไทย (in thai). (ดูตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงที่หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการ)
 7. บทความต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตั้งแต่ข้อ 1 – ข้อ 6 รวมจำนวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้า

หมายเหตุ
เชิงอรรถอ้างอิง ถ้ามีในหน้าแรกให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน สำหรับในเนื้อหาบทความให้ใช้หมายเลขกำกับ
กิตติกรรมประกาศ ถ้ามีให้พิมพ์ก่อนจัดพิมพ์บรรณานุกรม
ตารางและภาพประกอบให้พิมพ์ 1 คอลัมน์แทรกในเนื้อหา มีหมายเลขกำกับ มีคำอธิบายที่กระชับและชัดเจน

 
การส่งบทความ
โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ ในระบบ Online โดยระบุรายละเอียดของผู้เขียนบทความทุกคนในระบบพร้อมแนบ Microsoft Word และ PDF File หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02)697-6896-97 E-mail: hs_utccjournal@utcc.ac.th

เมื่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับบทความแล้วจะพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ กรณีผลการประเมิน “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” ขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งบทความฉบับแก้ไขจำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ (Microsoft Word) ทั้งนี้ ขอให้แนบบทความและผลการประเมินฉบับเดิมกลับมายังกองบรรณาธิการ เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพบทความอีกครั้ง

บทความที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิง หลังจากนั้นจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 เล่ม

 
ข้อมูลสำหรับผู้เขียนบทความ
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย