วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 0125-2437
 
เจ้าของ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
ในนาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.บุญคง หันจางสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สมยศ นาวีการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร บุญเสริม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ คณะนิเทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลัดดา เตชะเวช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ กระทรวงอุตสาหกรรม
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ในนาม รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
ในนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
กองบรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา แพทย์หลวง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
กองบรรณาธิการสนับสนุน
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
ฝ่ายตรวจการเขียนรายการอ้างอิง/พิสูจน์อักษร
อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์อรนุช เมฆาวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
ฝ่ายประสานงาน/ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางพิราภรณ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการ กองวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวพิชชานันท์ ดาวแสง นักวิชาการ กองวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย