Visitor
Smackdown tickets

       
 
Google

www.google.com
Brandthaicenter
   

 

 

งานวิจัยด้านตราสินค้า ของศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า

2551
2548 การวัดคุณภาพที่ถูกรับรู้ของตรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตามการรับรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายณัฐพล จิตประไพ
 

 

บทความจากการสังเคราะห์งานวิจัย

2554
 
 

 

งานวิจัยด้านตราสินค้า จากแหล่งอื่นๆ

  แนวโน้มการบริหารการสื่อสารแบรนด์สินค้าไทยในยุคการส่งเสริมการส่ง
  ออกปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2543 / ทัศไทย สุวรรณะชฎ
  แนวคิดมุ่งตราสินค้าในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร / ศศิกานต์ ลิมปิติ
  แนวทางการสร้างตราสินค้าสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจในประเทศไทย /
  คุณากรณ์ สร้างศรีวงศ์
  แนวทางการสร้างตราสินค้าสำหรับสำนักงานสถาปนิก / สุรีย์พร พงษ์พินิจ
  แนวทางการออกแบบเอกลักษณ์ร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน  
  กรณีศึกษาร้านซีเล็ค สถานีบริการเชลล์ / ธนิดา เลียวบุรินทร์
  กระบวนการสร้างตราสินค้ากับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
  ตราสินค้า ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธวัช 
  วุฒิกาญจนธร
  กระบวนการสื่อสารสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย / รติพร คาแพง
  กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของ
  ธุรกิจธนาคารไทย / กัญศลักษณ์ พาทีเฉย
  กลยุทธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารตราสินค้าของผลิต
  ภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ / เกศชุดา รอดเงิน
  กลยุทธ์การใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อการสร้างเอกลักษณ์ของอินซ์เคป
  ประเทศไทย - เปรมศิริ นิมิตรมงคล
  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริม
  การส่งออก - พัชราภา เขียวขำ
  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลง
  สภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค / สลิตตา
  ลายลิขิต
  การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่น / 
  สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ
  การเปิดรับการสื่อสารการตลาด และการรับรู้ บุคลิกภาพใหม่ ของตรา
  สินค้า นมโฟร์โมสต์ / สุมิตรา สมใจคิด
  การใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์ สำหรับโฆษณาสถาบันทางสื่อนิตยสาร /
  ณัฐพงษ์ หอมแย้ม
  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
  เครื่องหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ / อดิชวัน ธรรมพนิชวัฒน์
  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน   
  ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย /
  ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์
  การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน /
  พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง
  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป๊ปซี่
  และโค้กในประเทศไทย / ปิณณ์ดา ศรีเนตร
  การพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์มะม่วงสด / ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
  การยอมรับคุณค่าตราสินค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้
  บริการในเขตกรุงเทพมหานคร / สุลธา ทองจันทร์
  การรับรู้และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศ / ณัชชา
  กริ่มใจ
  การรับรู้และความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ณัฎธิกา สุพรรณพยัคฆ์
  การรับรู้ในตราสินค้าระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสำหรับ
  สายไฟแรงดันต่ำ เอ็มซีไอ ดราก้า และไทย ยาซากิ / โสภณ เพิ่มพิบูลย์
  การรับรู้ในตำแหน่งตราสินค้า ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค /
  อัญญา สุศรีวรพฤฒิ
  การรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้า ในธุรกิจผู้ให้บริการระบบ
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / เขมิกา สงวนพวก
  การรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับการใช้ข่าวสารในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
  สินค้าตราเอไอเอส / สิริรัตน์ พวงทอง
  การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมหนึ่งตำบล
  หนึ่งผลิตภัณฑ์ / ปิยทรรศน์ บำรุงตระกูล
  การรับรู้ตำแหน่งตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
  ตัดสินใจเลือกใช้บริการทีโอทีฮอทสปอต / อุษาวดี ฟูตระกูล
  การรู้จักตราสินค้าและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเพศชาย ที่มีต่อการ
  ตัดสินใจเลือกตราสินค้าเครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย / พจนียา ศรีตะวัน
  การวัดความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
  กรณีศึกษา ตรายี่ห้อเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และพิซซ่า ฮัท / มนต์ทิพย์
  ทำนอง
  การวัดค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
  ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม / ณฐกร วรอุไร
  การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์ / ธิติ บุตรรัตน์
  การวัดคุณค่าตราสินค้าในตลาดที่มุ่งสู่องค์กรธุรกิจ / นภัสกร ศักดานุวงศ์
  การวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการ / ชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล
  การวัดคุณค่าตราสินค้าของสถานีบริการน้ำมัน / กฤษยา ภู่มงคลสุริยา
  การวัดคุณค่าตราสินค้าองค์กร / ณ ชนก แสงนิ่มนวล
  การวัดคุณภาพที่ถูกรับรู้ของตราสินค้าเกาหลี และญี่ปุ่น / เด่นดวง
  บริสุทธิ์สวัสดิ์
          
 


 

 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000, 1141 กด 8822 โทรสาร: 02-276-2126

© 2007 Brand Studies and Research Center
University of The Thai Chamber of Commerce