ฝ่ายวิชาการ
  ปรัญชา / ปณิธาน
  พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ
  วัตถุประสงค์
  ---------------------------------------------------
คู่มือ

  คู่มือปฏิบัติงานอาจารย์ประจำ

  ---------------------------------------------------
งานวิชาการ
  งานขอตำแหน่งทางวิชาการ
  การจัดทำตำรามาตรฐาน
  วารสารวิชาการ
  ---------------------------------------------------
งานข้อสอบ
  คลังข้อสอบ 
  งานจัดทำข้อสอบ 
  ---------------------------------------------------
Download
  download แบบฟอร์ม 
  ---------------------------------------------------
อบรม / สัมมนา
  สร้างเสริมศักยภาพการเป็นผู้บริหาร(สศบ.)
  Cook Book
  สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ
   
   
   
..........................................................................................................................................................................................................................................................

ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5   โทร 0-2697-6896-9   โทรสาร 0-2276-5160
e-mail :
[email protected]
..........................................................................................................................................................................................................................................................