Visitor
Smackdown tickets

       
 
Google

www.google.com
Brandthaicenter
   

 

 

ข่าวประกาศ (Announcement)

ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Creative Economy"

        
         ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวด
การสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” ให้มีโอกาสพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำไปใช้ได้จริง จากวิทยากรนักสร้างแบรนด์มืออาชีพ พร้อมแข่งขันการวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ธุรกิจ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างแบรนด์อื่นๆ ได้
       
   รับสมัครทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (1 ทีมสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน) โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครตามหัวข้อที่ปรากฏในใบสมัคร และสามารถพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวนหน้า (ไม่จำเป็นต้องส่งแผนธุรกิจ แต่หากมีแผนธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถแนบมาพร้อมใบสมัครได้) ตั้งแต่วันนี้ - 11พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย โทร.02-697-6355-6 โทรสาร. 02-692-3750 มือถือ. 085-062-7464 E-mail : [email protected]
    ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด
    1. รับสมัคร ทีมละไม่เกิน 3 คน                      หมดเขตรับใบสมัคร 11 พฤษภาคม 2554
    2. ประกาศผลผู้เข้าร่วมอบรมและประกวด จำนวน 10 ทีม          วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
    3. อบรมการเขียนแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์                    วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
    4. นำเสนอผลงานและประกาศผลการประกวด                        วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
    เงินรางวัล
       ทีมชนะเลิศ                            จำนวน 5,000 บาท     
       ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1            จำนวน 3,000 บาท   
       ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2            จำนวน 3,000 บาท   
             ใบสมัครเข้าร่วมประกวด
       กำหนดการโครงการ
       รายละเอียดโครงการ
 
โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 5
       ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Branding) ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2553 พร้อมรับประสบการณ์ดีๆ จากวิทยากรมืออาชีพ และเดินทางไปWorkshop ณ จังหวัดพังงา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตราสินค้าให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ 4 ชุมชน (ชุมชนบ้านเกาะนก ชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านช้างนอน และชุมชนบ้านสามช่อง) 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย โทร.02-697-6355-6 โทรสาร. 02-697-6355 มือถือ. 085-062-7464 E-mail : [email protected]
  
       ขั้นตอนการเข้าร่วมอบรมการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Branding) @ พังงา
       1. วันที่รับสมัคร                                    หมดเขตรับใบสมัคร 20 พฤศจิกายน 2553
       2. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก                                     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
       3. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คน                                    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
       4. ชำระเงินค่าอบรม                                           ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
       5. การอบรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                    วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553
       6. การเข้าค่ายอบรม ณ ชุมชนบ้านโคกไคร                      วันที่ 4-6 ธันวาคม 2553
           ชุมชนบ้านเกาะนก ชุมชนบ้านสามช่อง และชุมชนบ้านช้างนอน จังหวัดพังงา
       7. ประกาศผลการแข่งขันวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์  วันที่ 6 ธันวาคม 2553
        รายละเอียดของโครงการอบรม
        ร่างกำหนดการอบรม
        ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม CEO Branding ครั้งที่ 4

      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม CEO Branding ครั้งที่ 4 เรื่อง "ตราสินค้า (BRAND) กับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ CEO ควรรู้ไม่ควรมองข้าม" จากวิทยากรมืออาชีพ และเจ้าของแบรนด์ดัง วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.-16.30น. ห้องเรียน Ex-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับจำนวนจำกัด ค่าใช้จ่ายเพียง 500 บาท
      ผู้สนใจสามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินชื่อบัญชี ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่บัญชี 030 - 0 - 074234 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจติดต่อสอบถามที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย โทร.02-697-6355-6 โทรสาร.02-697-6355

       ร่างกำหนดการอบบรมโครงการ CEO Branding ครั้งที่ 4
       ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
     
ขอเชิญเข้าร่วมอบบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4

      ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมโครงการอบบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Youth Power for Tourism Branding" ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท เอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง Leo Burnett และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่ง ของการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวดอยตุง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
ในการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร
หลังเสร็จสิ้นโครงการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย โทร.02-697-6355-6โทรสาร. 02-697-6355 E-mail : [email protected]

 
   ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Youth Power for Tourism Branding
       1. วันที่รับสมัคร                                           หมดเขตรับใบสมัคร 19 ตุลาคม 2552
       2. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก                                     วันที่ 19 ตุลาคม 2552
       3. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คน                                    วันที่ 19 ตุลาคม 2552
       4. ชำระเงินค่าอบรม                                                ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2552
       5. การอบรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                    วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2552
       6. การเข้าค่ายอบรม ณ บ้านต้นน้ำ 31                            วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2552
            (ดอยตุง ลอด์จ)และ เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ จังหวัดเชียงราย
       7. ประกาศผลการแข่งขันวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์  วันที่ 30 ตุลาคม 2552
      ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก
    
สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก เรื่อง “เคล็ดลับการสร้างตรา สินค้าสู่ระดับสากล” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องเรียน Ex-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
             
     วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด แบรนด์ “บิวติดริ้งค์” คุณวรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ปุริ จำกัด แบรนด์ “ปัญญ์ปุริ” คุณจันทนา ติยะวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก ไซเคิ้ล อินดัสเทรียล จำกัด แบรนด์ “LA Bicycle” โดยมีคุณ สรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) รองบรรณาธิการบริหารมติชนสุดสัปดาห์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
      ผู้สนใจสามารถชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท โดยโอนเงินชื่อบัญชี ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่บัญชี 030 - 0 - 074234 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจโทร.02-697-6355-6
      กำหนดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก |Download|
      ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา |Download|


ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา CEO Branding ครั้งที่ 3

        ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการ
เสวนา CEO Branding ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สร้างแบรนด์ไทยกับเถ้าแก่น้อย” โดยมี คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) รองบรรณาธิการบริหารมติชนสุดสัปดาห์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. สนใจโทร.02-697-6355 - 6
        กำหนดการการเสวนา CEO Branding ครั้งที่ 3 |Download|
        ใบตอบรับเข้าร่วมการเสวนา CEO Branding ครั้งที่ 3 |Download|

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทาง E-mail

       ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดบริการโดยไม่คิดมูลค่า
ให้กับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างตราสินค้า (Branding) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารทาง E-mail เมื่อมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า อาทิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร CEO Branding เป็นต้น สนใจลงทะเบียนได้ที่ Registration


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp # 3

       


กำหนดการอบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp # 3 | Download |
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000, 1141 กด 8822 โทรสาร: 02-276-2126

© 2007 Brand Studies and Research Center
University of The Thai Chamber of Commerce