Visitor
Smackdown tickets

       
 
Google

www.google.com
Brandthaicenter
   

 

 

Our Services

"สถาบันวิทยาการเพื่อการศึกษา วิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมด้านตราสินค้า"

 
้้้่“ตราสินค้า” หรือ “แบรนด์” ได้กลายมาเป็นหัวใจ
สำคัญของการตลาดยุคใหมด้วยรากฐานแนวคิด
ของการประทับตราสัญลักษณ์และประสบการณ์
พิเศษที่แตกต่างอันจะสร้างความคุ้นเคยและผูกพัน
ระหว่างแบรนด์ๆนั้นกับจิตใจของผู้บริโภค

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า
หนึ่งในศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันวิทยาการที่ทำการศึกษาและวิจัยด้านตราสินค้า โดยเฉพาะเพื่อให้
้บริการข้อมูลความรู้ที่สำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำ ในการสร้างแบรนด์และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารแบรนด์แก่ผู้ประกอบ
การแบบเน้นผลลัพธ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด


ศึกษาและวิจัยด้านตราสินค้า
       ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า หรือศูนย์แบรนด์วางมาตรฐานการวิจัยเจาะลึกด้าน
ตราสินค้าโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยใน 3 มิติด้วยกัน คือ
     1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์กับพฤติกรรมการเลือก
แบรนด์ของผู้บริโภค
     2. การศึกษากลยุทธ์การบริหารแบรนด์ของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
     3. การศึกษาเชิงทฤษฎีด้านการบริหารแบรนด์เพื่อค้นหาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ
แบรนด์์ไทย ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยทั้ง 3 มิติทำให้ศูนย์แบรนด์เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้
ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ธุรกิจไทยและผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไป
       
บริการวิจัย
 • การวิจัยเพื่อพัฒนา / ประเมินผลตราสินค้า
 • การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค (แบบสอบถาม,สัมภาษณ์กลุ่ม,สังเกตการณ์ ฯลฯ)
 • การวิจัยคุณค่าตราสินค้า
 • การสื่อสารตราสินค้า
 • การสร้างตราสินค้าออนไลน์
 • การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า
 • การวางแผนกลยุทธ์การตลาด / สื่อสารตราสินค้า

ผลงานด้านวิจัยของศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า
 • กลยุทธ์การสร้างตราอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของผู้ชนะรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี
  พ.ศ. 2548
 • การวัดคุณภาพที่ถูกรับรู้ของตรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตามการรับรู้ของนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ผลงานด้านวิจัยและด้านที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

 • รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝาครอบกระบะและหลังคา
  รถกระบะของผู้บริโภค
 • การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์หอการค้าไทย ปีพ.ศ.2553
 • การเปิดรับการสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้า พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ถ้วยน้ำพลาสติกแบรนด์ EPP ของผู้บริโภค
 • การสำรวจทัศนคติต่อการพัฒนาที่ดินในย่านพระราม 2
 • โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย (สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • การสำรวจปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าไฟแช็ก (Marketing Mix, Purchasing Behavior, and Product Usage of Lighter) ของ บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 • การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ตราสินค้ามังกรคู่ ของบริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด
 • การวางแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy) บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด
 • การสำรวจการรับรู้ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้า
  ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในประเทศไทย
 • การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการรีแบรนด์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง และการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์
 • การจัดทำแผน Brand Communication แบรนด์ Surfishield ของบริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ Santa Barbara Polo & Racquet Club
 

ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านตราสินค้า

         การเผยแพร่วิทยาการเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของศูนย์แบรนด์ที่จะพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจไทย เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลกโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
 1. หลักสูตรการบริหารแบรนด์ 4 มิติเพื่อสร้างการเติบโตเชิงรุก
 2. หลักสูตรการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เจาะใจผู้บริโภค
 3. หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการสู่การเป็นผู้บริหารแบรนด์
คอร์สอบรมสัมมนาการสร้างแบรนด์ ( Customized Courses )
 • การบริหารงานโฆษณา
 • การบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสารตราสินค้า / การสื่อสารการตลาด / การสื่อสารตราสินค้า 360 องศา
 • การสร้างตราสินค้า
 • การบริหารตราสินค้า
 • การสร้างและการออกแบบเอกลักษณ์ตราสินค้า
 • การออกแบบและผลิตเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • การวิจัยเพื่อพัฒนา / ประเมินผลตราสินค้า
 • การบริหารโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR : Corporate Social Responsibility )
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ( CRM : Customer Relationship Management )
 • การสร้างตราสินค้าจาก CEO
 • การสร้างตราสินค้าออนไลน์


ผลงานด้านการจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคคลภายนอก

 • โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” โดยจัดร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS ให้กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการอบรมภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้า ของบริษัท ทีโอที     จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 5 หัวข้อ "การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว@พังงา" โดยจัดร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และ 4 ชุมชน (ชุมชนบ้านเกาะนก ชุมชนบ้านสามช่อง   ชุมชนบ้านโคกไคร และชุมชนบ้านช้างนอน) ณ จังหวัดพังงา
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก เรื่อง “ เคล็ดลับการสร้างตรา สินค้าสู่ระดับสากล” โดยจัดร่วมกับสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Youth Power for Tourism Branding" โดยจัดร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • โครงการอบรมสัมมนา CEO Branding ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สร้างแบรนด์ไทยกับเถ้าแก่น้อย"
 • โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
 • สัมมนาระดับชาติ Thai Branding Symposium
 • การฝึกอบรมเพื่อประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ตราสินค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2547
 • อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ PowerPoint เพื่อการสื่อสารแบรนด์ขั้นสูง ให้กับพนักงานธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 

ให้คำปรึกษาด้านการสร้างและดูแลตราสินค้า

          ทีมคณาจารย์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของศูนย์แบรนด์ มีประสบการณ์ตรงทั้งด้านธุรกิจ
และการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านแบรนด์โดยเฉพาะพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่ผู้
ู้ประกอบการธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยการสร้างมูลค่าสินทรัพย์จากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีกระบวนการสร้างแบรนด์ร่วมกัน ดังนี้

 • ร่วมค้นหากลยุทธ์จากการศึกษาแก่นแท้ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาว
 • วางตำแหน่งและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นจากแบรนด์คู่แข่ง
 • ออกแบบการเชื่อมต่อกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านการสื่อสารแบรนด์ที่มี
  ประสิทธิภาพ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านตราสินค้า การสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า
การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ และวิจัยตราสินค้า (ระยะสั้น / ยาว)


ผลงานด้านที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

 • การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ตราสินค้ามังกรคู่ ของบริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด
 • การวางแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy) บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด
 • การจัดทำแผน Brand Communication แบรนด์ Surfishield ของบริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ Santa Barbara Polo & Racquet Club
 
 

"สร้างการเติบโตในมูลค่าสินทรัพย์ธุรกิจด้วยการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง"

“ แบรนด์” มีความหมายต่อธุรกิจมากเกินกว่าชื่อหรือตราสัญญลักษณ์ของสินค้า แต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแยกแยะคุณออกจากคู่แข่งได้ และทำให้ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดของคุณผสมผสานเป็นแบรนด์ฯ หนึ่งขึ้นมา หากธุรกิจของคุณมีการบริหารแบรนด์อย่างถูกต้อง  การสร้างแบรนด์จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่า
สินทรัพย์ให้สูงเกินกว่ามูลค่าจริงของตัวสินค้าและโรงงานที่คุณมี  ในที่สุดแบรนด์จะเป็นสินทรัพย์ที่สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจได้ในระยะยาว
Brand Studies and Research Center
University of the Thai
Chamber of Commerce

 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000, 1141 กด 8822 โทรสาร: 02-276-2126

© 2007 Brand Studies and Research Center
University of The Thai Chamber of Commerce