Visitor
Smackdown tickets

       
 
Google

www.google.com
Brandthaicenter
   

 

 

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ฯ

ปัจจุบัน ตราสินค้า หรือ แบรนด์ เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบริหารตลาดแนวใหม่ โดยที่ตราสินค้าได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ ด้วยการมีตราสินค้า ที่ครองใจผู้บริโภค และมีเอกลักษณ์ที่เด่นเหนือคู่แข่งในตลาด แต่ในขณะที่ทุกวงการธุรกิจต่างเห็นถึงความสำคัญของตราสินค้า ผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของตราสินค้ากลับมีอยู่จำกัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ายังนับว่าอยู่ในยุคเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสินค้าเลย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอน ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตร ได้มุ่งเน้นในองค์ความรู้ด้านตราสินค้า และการสื่อสารตราสินค้าอยู่ด้วย รวมทั้งมีวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ศึกษา เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า การขยายตราสินค้า และกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าอยู่อีกจำนวนมาก คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญท ี่จะเชื่อมโยงความร่วมมือกับหอการค้าไทย ในฐานะศูนย์กลางความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านตราสินค้า จัดตั้งเป็น “ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า” (Brand Studies and Research Center) เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมวิทยาการด้านตราสินค้า การวิจัยด้านตราสินค้า การให้คำปรึกษาตลอดจนเป็นแหล่งบริการข้อมูลความรู้ด้านตราสินค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง พัฒนาและสื่อสารตราสินค้าอย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างของตราสินค้าไทย และพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดโลกอย่างมีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการสร้างความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว

ตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2546 (225) ได้พิจารณาเรื่อง การขอจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า” เนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ เกี่ยวข้องกันหลายสาขาวิชา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ศูนย์ฯ ก่อตั้งภายใต้ความร่วมมือของ 3 คณะวิชา คือ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์

 
 

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา  / ปณิธาน
“คิดแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์แห่งตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย”

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันวิทยาการชั้นนำด้านตราสินค้าโดยเฉพาะ ให้บริการความรู้ด้านตราสินค้าเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และศูนย์ฝึกอบรมด้านการบริหารตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐในประเทศไทย”

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้านตราสินค้า เพื่อบริการและเผยแพร่แก่องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษาและสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
 2. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านตราสินค้า ในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน บทความวิชาการแก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้โดยการจัดงานประชุม สัมมนาวิชาการด้านตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านตราสินค้า เพื่อเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ด้านการพัฒนากลยุทธ์การบริหารตราสินค้า แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน
 4. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารตราสินค้า เพื่อสนองความต้องการ ในการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านตราสินค้า แก่ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ เจ้าหน้าที่ นักบริหารตราสินค้า เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
 
 

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้านตราสินค้า เพื่อบริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ให้แก่องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 2. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านตราสินค้าในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เชิงวิชาการไปยังหน่วยงานภาครัฐ
 3. พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านตราสินค้า เพื่อเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ การให้บริการฝึกอบรมด้านการพัฒนากลยุทธ์การบริหารตราสินค้า แก่องค์กรธุรกิจเอกชน (โครงการจัดหารายได้) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
 5. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาด้านการบริหารตราสินค้า เพื่อสนองความต้องการในการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านตราสินค้า แก่ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ เจ้าหน้าที่ นักบริหารตราสินค้า เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
 6. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า และประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร
 7. สร้างความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการ
 
 

โครงสร้างหน่วยงาน


 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000, 1141 กด 8822 โทรสาร: 02-276-2126

© 2007 Brand Studies and Research Center
University of The Thai Chamber of Commerce