วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2558

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. ผลกระทบด้านกฎหมายจากการเปิดตลาดบริการสาขาโทรทัศน์ของประเทศไทยในอาเซียน
  ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
 2. การแก้ไขปัญหาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ในประเทศไทยด้วยมาตรการจูงใจภาษี
  ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ
 3. ผลกระทบของกฎหมายใหม่ การค้ำประกันและจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  สายศิริ ศิริวิริยะกุล
 4. การนำหลัก Fiduciary Duty มาใช้เพื่อเสริมกลไกการคุ้มครองนักลงทุนหรือลูกค้าที่ใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
  นิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช
 5. การลดปริมาณคดีอาญาที่เข้าสู่การพิจารณาคดีต่อเนื่องด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
  ธรณิศร คชินทร์ กิตติวุฒิศักดิ์
 6. ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้ากรณีที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  เอกรินทร์ วิริโย
 7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน และจำนอง (ที่แก้ไขใหม่) และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน
  จิตติ วิจิตรบรรจง
 8. ข้อเสนอแนะทางกฎหมายเกี่ยวกับความสว่างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภายนอกอาคารในเวลากลางคืน
  ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
 9. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย
  คณาธิป ทองรวีวงศ์
 10. การออกแบบระบบภาษีอากรไทยตามหลักภาษีอากรที่ดี
  ศิริญญา ดุสิตนานนท์
 11. การกำกับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจ: ปัญหาของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ
  ชุติมา เกษียรสินธฺุ์

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน