วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2551

บทความวิจัย
1. ลักษณะและผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการผลิตสินค้าเกษตรไทย
  ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
2. การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น สำหรับพยากรณ์บริษัทธุรกิจของปร�
  อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ประสพชัย พสุนนท์, ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์, ดร.ปราณี นิลกรณ์
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ ทางการบัญชีของหน่วยธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น
  นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร, ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
4. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองระบบพหุซับซ้อน
  ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์, สุธิตา มณีชัย
5. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ
6. ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
  ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, อาชน์ พดด้วง
7. การศึกษาปัจจัยและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก
  แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์, ลลิดา ปรีดากรณ์
8. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เบญจวรรณ ชุนหกาญจน์
9. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยใช้วิธี OLS
  ดวงพร หัชชะวณิช
10. องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของแป้งฟลาวร์จากแห้วจีน
  ผาณิต รุจิรพิสิฐ

บทความวิชาการ
1. วิธีวิทยาที่แตกต่างในการประเมินผลโครงการ
  ดร.พนารัช ปรีดาภรณ์
2. บทบาททางเพศ: ในทัศนะของนักจิตวิทยา
  ดุลยา จิตตะยโศธร
3. การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ไทย:กลวิธีการสอนการเขียนสร้างสรรค์
  ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร
4. ประเด็นที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับการเข้ารับมรดกแทนที่ทายาทที่ถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดกถึงแก่คว
  พงษ์ธร สำราญ
5. การใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมปรับปรุงการคำนวณต้นทุนของธุรกิจสิ่งพิมพ์
  ร่มโพธิ์ อุดล
6. Investment Philosophy of Warren E. Buffett vs Principle and Theory of Tinance
  ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
7. Breaking with Convention: Narrative Structure and Mechanisms of Suspense in The Blair Witch Project
  Alexander J. Klemm

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน