ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม - มิถุนายน  2559
 
บทความวิจัย
1. การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอาง
  ณพัฐอร บัวฉุน
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบภาษามือ สหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้�
  สุไพลิน ชัยสิทธิ์ และ วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
3. ผลของการเคลือบกระดาษแข็งด้วยผงบุกและไคโตซานต่อคุณสมบัติกาคต้านทานน้ำและไขมัน
  ณัตถพร ชาญธัญกรณ์ และ กฤติกา ตันประเสริฐ
4. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
  สุวรรณี อัศวกุลชัย
 
บทความวิชาการ
1. การเลือกใช้สถิติทดสอบ Levene Bartlett และ O'Brien ในการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของค่าความแปรปรวน
  ดวงพร หัชชะวณิช
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย