ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 2  ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2558
 
บทความวิจัย
1. การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิก
  ณฐวร ตันเจริญ และ สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
2. การใช้แนวคิด Social CRM ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์: กรณีศึกษานักศึ�
  สิริพิมล ธรรมคง และ ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
3. ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ภายใต้แนวทางของโมเดล ซีเอ็มเอ็มไอ ระดับวุฒิภาวะที่ 2
  สุวรรณี อัศวกุลชัย และ อชิระ ชมสุวรรณ
 
บทความวิชาการ
1. การศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายการใช้ระบบการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่
  สันต์ชัย รัตนนนท์ และ ณัฎฐชา พฤกษ์กานนท์
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย