วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558

บทความวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
  เพชรไพรริน อุปปิง และ ฐานิตย์ เกษร
2. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม: หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
  จตุราพร สีหาบุตร
3. รูปแบบช่องทางการตลาดสำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
  สวย หลักเมือง
4. การพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  อัจฉราพร แปลงมาลย์
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา�
  เพ็ญพร ปุกหุต
6. การตัดสินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการบัญชี
  กนกเนตร เปรมปรี
7. อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึ�
  สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
8. การสำรวจปัญหาทางกฎหมายและปัญหาประการอื่นที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานสอบสวน
  วุฒิชัย เต็งพงศธร และ กรกช วนกรกุล
9. แรงงานข้ามชาติในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ.ศ.2545-2555
  ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
10. วิเคราะห์ลักษณะนิสัย ซูซาน เดลฟิโน่ จาก ละครชุด Desperate Housewives
  จิรมน สังณ์ชัย

บทความวิชาการ
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: แนวคิดและประสบการณ์
  เจษฎา นกน้อย
2. กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมของธูรกิจ SMEs ในประเทศไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
3. Lonely Planet Thailand: ฝรั่งมองไทยในมุมท่องเที่ยว
  นฤมล จันทรศุภวงศ์
4. หอไตรวัดเทพธิดาราม
  จักริน จุลพรหม
5. การสื่อสารในสถานที่ีทำงานแบบพหุวัฒนธรรมในเออีซี
  พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน