วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2561

 บทความวิจัย
- - ไม่มี - -

 บทความวิชาการ
 1. ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการควบคุม
  Legal Theories on Compulsory Measures in Criminal Law: Case Study no Detention
 2. สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของการเป็นผู้สูงอายุ
  Legal Rights of the Elderly
 3. ปัญหาความรับผิดตามกฎหมายกับการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ในวัยรุ่น
  Problems in Legal Liability of Drug Misuse in Teenager
 4. ปัญหาและสภาพทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน
  Practices on Disclosure of
 5. ความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
  Legal Liability of Medical Tourism Facilitators
 6. แนวคิดในการนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาบังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อให้การประเมินสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  The Concept of Implementing Strategic Environmental Assessment (SEA) as a Mandatory Tool for More Efficiency of Thailand Environmental Assessment
 7. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศเกาหลีใต้: กรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย
  Law as a Tool to Promote Digital Econormy in South Korea: Case Study for Thailand
 8. การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของอาเชียน: มุมมองสำหรับประเทศไทย
  ASEAN and the Promotion of Sustainable Energy: A Perspective for Thailand
 9. การขยายการใช้ไฟถนนแอลอีดีในชุมชนเมือง: ความท้าทายในอนาคตของกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง
  The Spread of LEDs Street Lighting in Urban Areas: Current Challenges Facing the Future of Light Pollution Cortrol Laws
 10. ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับเคราะห์ในคดีล้มละลาย
  Guarantor or Victim in the Bankruptcy Case
 11. ความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับลูกจ้างที่มีความหลากหลายทางเพศ: ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
  U.S. Employment Discrimination Protection for LGBT Workers: Recommendations for Thailand
 12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าผ่านแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย-ลาว
  Improving Cross Border Transportation Facilitation a Key Element to Increasing Thailand's Competitiveness according to AEC Establishment: Cross Border Transportation Between Thai - Laos
 13. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในประเทศไทย
  Legal Problems of Informal Debt in Thailand

 บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

 บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน