ผู้ดูแลระบบ  
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ISSN 2229-1105
 
ความเป็นมา

วารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพในทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวอาจะเป็นบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน โดยบทความดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้ เนื่องจากทางกองบรรณาธิการจะทำการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ จึงทำให้วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำภายในหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้อ่าน
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์มีโอกาสทางวิชาการมากขึ้น
นโยบายการรับบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่จะรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

นอกจากนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการของคณะฯ

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ กองบรรณาธิการยินดีให้นำบทความในวารสารฯไปเผยแพร่ต่อได้ โดยผู้เผยแพร่ต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มา “วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และชื่อผู้เขียนอย่างชัดเจน

ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถส่ง Online ที่ http://law.utcc.ac.th/journal ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในระบบการส่งบทความ Online

ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความที่ http://law.utcc.ac.th/journal

 
กำหนดเผยแพร่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดออกเผยแพร่รายปี ปีละ 1 ฉบับ
โดยมีกำหนดออกวารสารในเดือนมิถุนายนของทุกปี
 
การเผยแพร่ฉบับ Online

Website : http://law.utcc.ac.th/journal 
 
การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ครั้งละ 500 เล่ม
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย