วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561

บทความวิจัย
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการเปรับตัวเพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  วงศ์ธีรา สุวรรณิน
2. นวัตกรรมและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในประเทศไทย
  อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ และ อำพล ชะโยมชัย
3. ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  วิทมา ธรรมเจริญ นิทัศนีย์ เจริญงาม และ นิตยา ชนะสิทธิ์
4. ปัญหาและอุปสรรคในการปั่นจักรยาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
  ปุณยนุช รุธีรโก
5. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี
  ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ สิริวรรณ ตรีพหล
6. "โวหารรัก" ในบทเพลงของสุนทราภรณ์
  สุนันท์ ภัคภานนท์

บทความวิชาการ
1. The Road of Lost Innocence: อำนาจของเรื่องเล่า
  นฤมล จันทรศุภวงศ์
2. พันท้ายนรสิงห์: การผลิตซ้ำในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
  ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน