คุณชิณวิชญ์ ศรีโสภินสกุล
กรรมการผู้จัดการ Pro Plan Group บริษัท โปร- แพลน อาคิเทค จำกัด บริษัท โปร- แพลน อินทีเรีย จำกัด บริษัท โปร- แพลน เอเชีย จำกัด บริษัท สยาม โอเรียลเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8

.........................................................................................................

สังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โอกาสเป็นของผู้ที่แสวงหาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของภูมิปัญญา การเลือกข้อมูลจากแหล่งวิชาการ เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมโลกาภิวัฒน์ และโลกแห่งดิจิตอลในปัจจุบัน และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คือ สิ่งที่ผมตัดสินใจเลือกอันดับหนึ่ง ต่อจากวิชาชีพสถาปนิกของผม

 

 
     

UTCC Ex-MBA Office, Executive MBA Program, Graduate School
12th Floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand 10400

Copyright © 2009 http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/exmba. All Rights Reserved.