กำหนดการปฐมนิเทศ  
  กำหนดการชำระเงิน  
  รายละเอียดหลักสูตร (แบบย่อ)  
  รายละเอียดหลักสูตร (ฉบับเต็ม)  
  ใบสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Application Form)  
  ปก IS  
  IS-1 (แบบเสนอหัวข้อเรื่อง)  
  IS-2 (โครงร่าง Concept Paper)  
  IS-3 (แบบฟอร์มคำร้องขอสอบ)  
  IS-4 (แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษา)  
  แบบบันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
  ตัวอย่างเสียงการบรรยายของ อ.ธีธัช ทำการสอนในรุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 30-06-2009 (ขนาด 6 mb)  
  แผ่นพับ (ปี 2553)  
     

UTCC Ex-MBA Office, Executive MBA Program, Graduate School
12th Floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand 10400

Copyright © 2009 http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/exmba. All Rights Reserved.