edu
 
 

 

info_deu

1. กำหนดการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 17

ขยายเวลา การรับสมัครรุ่นที่ 17 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง สิ้นเดือน กรกฎาคม 2553 (จำนวนจำกัด)

2. หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
  • สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร)
  • ใบรับรองการทำงานและรายได้จากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด หรือในกรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือ หลักฐานอื่นที่เทียบเท่าและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ม. 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาเรียน สั้นลง จาก 2 ปีครึ่ง เหลือ เพียง 1 ปีครึ่ง (หากสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการสอบครบทุกวิชาตามที่หลักสูตร กำหนด)
เรียนสัปดาห์ละ 3-4 วัน เวลา 18.00 – 21.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)หรือเทียบเท่า และ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้สมัครและเวลาเรียนอาจปรับเปลี่ยนได้ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ที่
โทรศัพท์ 02-697-6133,
อีเมล์ utccexmba@yahoo.com

ผู้สมัครในรุ่นที่ 17 นี้ จะได้เรียนหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีจุดแตกต่างจากหลักสูตรเดิม คือ
- ระยะเวลาเรียน สั้นลง จาก 2 ปีครึ่ง เหลือ เพียง 1 ปีครึ่ง (หากสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการสอบครบทุกวิชาตามที่หลักสูตร กำหนด)

- มีแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง และเจ้าของกิจการ เพราะมีกลุ่มวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ งานจริง เช่น
1) กลุ่มวิชาความรู้เชิงทฤษฎี (Functional Skills),
2) กลุ่มวิชาความรู้เชิงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Conceptual Skills),
3) กลุ่มวิชาความรู้เชิงความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Relation Skills),
4) กลุ่มวิชาความรู้เชิงการพัฒนาตนเอง (Professional Skills)
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้จาก ผอ.หลักสูตร ดร. ธีธัช สุขสะอาด

- ลดเวลาเรียน ในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเวลาในการศึกษานอกห้องเรียน ให้มากขึ้น
เช่น การดูงาน การทำกิจกรรม Business Game การเข้าร่วมในโครงการ Genius Camp for Leaders

- พิเศษ นักศึกษารุ่นนี้จะได้เข้าร่วมในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร (Short Course Certificate for Executives) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในต่างประเทศ เป็นเวลา 7 วัน

 
     

UTCC Ex-MBA Office, Executive MBA Program, Graduate School
12th Floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand 10400

Copyright © 2009 http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/exmba. All Rights Reserved.