แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำเสนอผลงาน
โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความเป็น File Microsoft Word
* ผู้เขียนบทความที่กรอกข้อมูลในระบบ online ระบุเป็นชื่อแรกในบทความ
กรณีผู้เขียนบทความที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือนักวิชาการอิสระ หรืออื่น ๆ โปรดระบุข้อมูลของท่าน ดังนี้
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
บทความวิจัย (Research Paper)   บทความวิชาการ(Academic Paper)
* กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
* ให้สอดคล้องกับชื่อบทความภาษาไทย
* ไม่เกิน 5 คำ
* เป็นคำเดียวกันกับที่ระบุไว้ใน คำสำคัญ ภาษาไทย
* ชื่อผู้เขียนบทความ กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ชื่อผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
* ชื่อผู้เขียนบทความและผู้ร่วมผลงานทุกท่าน
* ระบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงาน
* โปรดระบุเพื่อติดต่อประสานงาน และใส่เพียงตัวเลขเท่านั้น
* โปรดระบุ e-mail ที่ท่านใช้ปัจจุบัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ข้าพเจ้ามิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด ซึ่งข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดำเนินการตีพิมพ์ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
* ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
* ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้สมัครโดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร

สถานที่จัดโครงการ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.