รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวนิรมล สุดคนึง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
3 นายชากร บุญประสพ ๊UTCC (นักศึกษา ป.โท)

สถานที่จัดโครงการ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
โทรสาร 0 2692 3516
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.