รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวนิรมล สุดคนึง ม.หอการค้าไทย
2 นางสาวณัฐธยาน์ สารกุล กองส่งเสริมงานวิจัย
3 นางสาวภรภัทร ปิติวิโรจน์ คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 นายนายสราวุธ แสงนรินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 นางสาวWang Yiqing Chulalongkorn University
6 นางสาวyiqing wang Chulalongkorn University
7 นางสาวศิริกาญจน์ เกื้อกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
8 นางสาวรินรดา แสงบัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9 นายภาณุวัฒน์ มูลเพีย โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5
10 นางสาวขวัญชนก ทองนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 Yiqing Wang Chulalongkorn University

สถานที่จัดโครงการ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
โทรสาร 0 2692 3516
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.