ผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณานำเสนอผลงาน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน การชำระเงิน
0006 ตระหนักจิต ยุตยรรยง นิเทศศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0008 Yu Biao M.A.(Chinese Language for Careers) University of the Thai Chamber of Commerce  ชำระแล้ว
0010 GONGJIAJIA คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0011 Huang xiaoni MA (Chinese Language for Careers )  University of the Thai Chamber of Commerce  ชำระแล้ว
0012 Huang xiaoni MA (Chinese Language for Careers )  University of the Thai Chamber of Commerce  ชำระแล้ว
0013 Wei Chunwen M.A. (Chinese Language for Careers) University of the Thai Chamber of Commerce  ชำระแล้ว
0015 พิชญานิน กงกมินทร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0018 ภัทรนันท์ มั่นแสง   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0019 นาย วิธพัชร์ บุนนาค เศรษฐศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว

สถานที่จัดโครงการ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
โทรสาร 0 2692 3516
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.