ผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณานำเสนอผลงาน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน การชำระเงิน
0001 กันต์กวี แจ่มแจ้ง บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0002 คมเดช แก้วประทุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0003 กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย นิเทศศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0004 HuangHaiyan graduate school University of the ThaI Chamber of Commerce "-" ชำระแล้ว
0006 สุเมธ งามเจริญ คณะบริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0007 ดร.สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0009 นางสาวปริชญา คำน้อย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0010 นางสาวอภิรดี เกษมพรมณี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0011 เกษม อุทัยไขฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0012 นางสาวสุธิตา ดวงประภา บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0013 รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0014 นางสาว ศวิตา สุนทรศารทูล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0015 นาย ชนินทร์ เตรัตนชัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0016 Lan jian graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0017 นางสาวนภาดา ภควัตทิวัฒ บริหารธุรกิจ หอการคาไทย  ชำระแล้ว
0018 ว่าที่ ร.ต.วันชัย รัชตะสมบูรณ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชำระแล้ว
0019 สุกัญญา จันทร์กลิ่น    ชำระแล้ว
0020 Wu Jin graduate school University of the Thai chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0021 JIANG Xiaoyan graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0023 อรทัย จีนเพชร วิศวกรรมศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0024 Mesarin Kopechsirikool บัณฑิตวิทยาลัย หอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0025 สุภัสสรา คำแก้ว บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0026 อนุพงษ์ ภวภูตญารชัย บัณฑิตวิทยาลัย หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0027 สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0028 กาลัญ วรพิทยุต นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0029 นางสาวกานต์ธิดา ดีประเสริฐ บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0030 หัสนัย บุญตระกูลพูนทวี บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0031 เครือฟ้า เหลือมั่น บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย ธนาคารออมสิน ชำระแล้ว
0032 กันยา อินทร์สกล บริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0033 ปาณมณิภา เทพา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0034 นางสาวเกษรา นิลวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ชำระแล้ว
0035 นางสาวเกษรา นิลวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ชำระแล้ว
0036 นายพัฒนพล แสงนวล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0037 นางสาวเบญจรัตน์ บุญเมฆ บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0038 พนิดา ทรงดาวเรือง    ชำระแล้ว
0039 METAS YOOKOOM graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0040 เบญจมาภรณ์ แก้วจินดา    ชำระแล้ว
0041 พฤทธิ์ เทศจีบ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0042 Yiqing Wang facaulty of economics chulalongkorn university facaulty of economics ชำระแล้ว
0043 จิรมน สังณ์ชัย นิเทศศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0044 นายศรายุทธ ทองอุทัย - - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชำระแล้ว
0045 นายศรายุทธ ทองอุทัย - - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชำระแล้ว
0046 นายศรายุทธ ทองอุทัย - - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชำระแล้ว
0047 Lyu Yuanyuan graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0048 วีรยา อิ่มเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0049 ฐิติพร ทิพย์อุดมเดช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0050 จริญณ์ อุ่นอาจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0051 โชษิตา จันทร์สมบุญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0052 วุฒิชัย เอกสมุทรชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0053 สุธาทิพย์ บุญทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0054 ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร มนุษยศาสตร์ หอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0055 ศศธร ช้างงาเนียม บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0056 กชกร ทิพวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0057 Lyu Zegen graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0058 WANG,RUI graduate school University of the Thai Chamber of Commerce - ชำระแล้ว
0059 ชินวัตร นุติพรรณ   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชำระแล้ว
0060 สุวารี อุษณาภิรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0061 ชุตินันท์ จิระภาค บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0062 โรจนินทร์ พงษ์ศิริเวคิน บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0063 จงประเสริฐ คูวิจิตรจารุ    ชำระแล้ว
0064 นิติพล จิตโสภา บัณฑิตวิทยาลัย หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0065 ภาณุเมศร์ โสพันธ์ บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ชำระแล้ว
0066 เพชร พะเนียงเวทย์    ชำระแล้ว
0067 ณัฐมล ชัยหา บัณฑิตวิทยาลัย หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0068 Mingliang Wang - - กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0069 กิตติมา อัครนุพงศ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0071 ณัฐริกา แชน นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0072 ณัฐริกา แชน นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0073 ณัฐริกา แชน นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0075 ภูดิศ เกิดมงคล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0076 เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
0077 บัญญวัต เอมย่านยาว บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0078 นางสาวกัญสุชญา ไทยกิ่ง    ชำระแล้ว
0079 เชิญพร หัวเมืองลาด บริหารธุรกิจ มหาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0080 อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0081 Ms.Duan Yanhui    ชำระแล้ว
0082 ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ บัญชี หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0083 กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  รอชำระ
0084 คงศักดิ์ อัครวงศ์วัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสุรนารี  ชำระแล้ว
0085 ศศกร ธนสารโสภณ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0086 พฤกษ์ ชยอนันต์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0087 น.ส.ธิดา ศุภสารัมภ์ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0088 นางสาวจุฑารัตน์ อินแพง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ชำระแล้ว
0089 ชยกรณ์ กมลสวัสดิ์   Master of Science in Finance, Chulalongkorn university ชำระแล้ว
0090 สันนุดี เสลารัตน์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0091 วัชราภรณ์ ขายม บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ชำระแล้ว
0092 WU JIN graduate school University of the Thai Chamber of Commerce _ ชำระแล้ว
0093 สิริญาภรณ์ ระโส คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0094 พิมลกานต์ ศรีโคตรฤทธิ์ บริหารธุรกิจและการบัญชี ขอนแก่น  ชำระแล้ว
0095 นายจิรายุทธ คิดงาม   มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระแล้ว
0096 ณัฐชา องคะลอย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ชำระแล้ว
0097 จรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0098 ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0099 HU KEHAO   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0100 นัฏฐา คลองตาล   มหาวิทยาลัยธนบุรี ชำระแล้ว
0101 นัฏฐา คลองตาล   มหาวิทยาลัยธนบุรี ชำระแล้ว
0102 วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ เศรษฐศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0103 CHEN JING   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0104 ดวงพร หัชชะวณิช - -  ชำระแล้ว
0105 วสุพร เหล่าพงษ์แก้ว บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี เกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0106 น.ส.วรทิพย์ คล้ายแจ้ง MBA ONLINE หอการค้าไทย ธนาคารออมสิน ชำระแล้ว
0107 ภัทรสุภร วรนิธิภัค บริหาร หอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0108 ธันวา เรือนแก้ว บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0109 ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0110 นฤมล สิงหประเสริฐ นิเทศศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0111 นายเทอดพงษ์ ก้อนทอง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0112 ราชาวดี จวบกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0113 วรรธนันท์ เตชะฉัตรสุรีย์    ชำระแล้ว
0114 กรีรกานต์ วรวงค์ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชำระแล้ว
0115 กานต์ชนก คัมภิรานนท์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระแล้ว
0116 ภริณอร นาถวณิชย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0117 คมศักดิ์ ยินดีทรัพย์ นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0118 นลินนิภา จิตคุ้ม    ชำระแล้ว
0119 Saran Limhiranrak   Business School, University of the Thai Chamber of Commerce ชำระแล้ว
0120 ภริณอร นาถวณิชย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0121 ภริณอร นาถวณิชย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0122 จุรีรัตน์ อยู่คง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0123 ปานตะวัน พ่วงเจริญ นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0124 นายวสุพล โภคา บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0125 เบญญา คงธนาสมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์เเรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชำระแล้ว
0126 ธนณัฐ จิตะพันธ์กุล   บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ชำระแล้ว
0127 ณัฐชัย ชาติไทยไตรรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชำระแล้ว
0128 นางสาวอารียา มากวงษ์ บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0129 บัลลังก์ พัฒนาศิริ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร นเรศวร  ชำระแล้ว
0130 มณีเนตร ศรีทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0131 มณีเนตร ศรีทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ชำระแล้ว
0132 Myint Si Thu Faculty of Economics Chulalongkorn University  ชำระแล้ว
0133 ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ นิติศาสตร์ หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0134 ฉัตรแก้ว เพ็ญศิริ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชำระแล้ว
0135 ประไพลิน จันทน์หอม ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชำระแล้ว
0136 ธนาวุธ หนักเกิด เสรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชำระแล้ว
0137 ทิวาพร ภูพันนา บริหารธุรกิจและการบัญชี ขอนแก่น  ชำระแล้ว
0138 เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0139 ภาวิณี สตาร์เจล บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นเรศวร  ชำระแล้ว
0140 นิภาพร ปอสูงเนิน   ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระแล้ว
0141 เดโชพัฒน์ พะละพัน   ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระแล้ว
0142 ศศิธร โรจนพร วิศวกรรมศาสตร์ บูรพา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชำระแล้ว
0143 เอกรินทร์ วรุตบางกูร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0144 เมธาวี เกียรติถนอมกุล บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0145 สุรัศวดี คงทอง  หอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0146 จุฑาทิพย์ จรุงจิตร คณะบริหารธุรกิจ หอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0147 ธันยพร จูชาวนา    ชำระแล้ว
0148 ปภัสรา เพชรพิชัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0149 สรัญ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์    ชำระแล้ว
0150 ยุพา สุภาพ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0151 กอบัว ทิพรัตน์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชำระแล้ว
0152 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ NIDA  ชำระแล้ว
0153 ภณิตา จามิตร บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0154 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ NIDA NIDA ชำระแล้ว
0155 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ชำระแล้ว
0156 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ชำระแล้ว
0157 Rawinan Vit-upasai บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ชำระแล้ว
0158 Peerapat Srising   SUEA TID PEAK Co.,Ltd. ชำระแล้ว
0159 ดนยา ตันติสันติสม ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  ชำระแล้ว
0160 ภูริ ภู่ธงชัยฤทธิ์ - - ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชำระแล้ว
0161 รัตนวดี นาควานิช นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0162 วัชรีพร สุวรรณมณี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล  ชำระแล้ว
0163 นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ชำระแล้ว
0164 ยุทธนา วิพันธ์  หอการค้า  ชำระแล้ว
0165 ศรชัย เคหะนาค วิศวกรรมศาสตร์ มหิดล  ชำระแล้ว
0166 Nontachai Thongyothin   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0167 Piyapan Vana-ukrit   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว
0168 Kampanat Janeklongkarn   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระแล้ว

สถานที่จัดโครงการ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
โทรสาร 0 2692 3516
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.