วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2553

บทความวิจัย
1. ทัศนคติและภาพลักษณ์ของชายไทยกลุ่มเมโทรเซ็กชวลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกาย
  Dr. Nuntasaree Sukato
2. การเปรียบเทียบค่าประมาณที่ปรับน้ำหนักจากการไม่ได้รับคำตอบด้วยวิธีปรับค่าน้ำหนักเมื่อท
  ดวงพร หัชชะวณิช
3. โครงการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมสนับสนุนอัญมณีและเครื่องประดับไทย
  สุกัลยา ธรรมรักษา, วิไลพร เสน่หา, สุดารัตน์อภิราชกมล
4. ผลของการใช้น้ำมันมะพร้าวต่อคุณภาพของเค้กชนิดส่วนผสมข้น
  ผาณิต รุจิรพิสิฐ
5. การพัฒนาและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์เบื้องต้�
  อารีวรรณ สุขวิลัย, วิไลลักษณ์ เขมวงศ์
6. การออกแบบและวิเคราะห์วงจรออสซิลเลเตอร์รูปคลื่นซายน์แบบครอดราเจอร์เทคโนโลยี CMOS กำลังไฟฟ้
  ดร. อดิศร ลีลาสันติธรรม

บทความวิชาการ
1. การผลิตแบบลีน สู่...การบัญชีแบบลีน
  พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
2. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
3. การสร้างบุคลิกส่วนบุคคลให้ตราสินค้าในภาคธุรกิจ
  ปราณี เอี่ยมละออภักด
4. โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร
  ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย
5. นโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติของประเทศจีนภายหลังการเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก: เป�
  Anocha Hongburin
6. Foreign Ownership and Bank Performance
  ดร. ลี ลี่

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน