Institute of Trade Strategies (สถาบันยุทธศาสตร์การค้า)

หอการค้าไทย

 

หน้าหลัก แนะนำสถาบัน

งานเสวนาระดมสมอง

การศึกษายุทธศาสตร์และผลงานวิจัย

บทความ ข้อมูลรายสินค้า
 
.

ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

สรุปหลักแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

 
Trade Mission
ราชอาณาจักรบาห์เรน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
รัฐสุลต่านโอมาน

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

วัฒนธรรมชาวอาหรับ

Do's and DON'Ts in Arabian Society

The Smiling Military Intervention

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

 

.

   หอการค้าและสมาคมการค้า

หอการค้าไทย
หอการค้าจังหวัด
หอการค้าต่างประเทศในไทย
หอการค้าทั่วโลก
สมาคมการค้า

   หน่วยงานราชการ

กระทรวง
องศ์กรอิสระ

  สถาบันการเงิน

ธนาคาร

  สถาบันการลงทุน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

  สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร

  สื่อออกอากาศ

สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ

ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ศูนย์ประชุมนานาชาติ BITEC

  เว็บไซต์อื่น ๆ

เอแบคโพลล์
สวนดุสิดโพลล์
     หอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     Thailand development Research Institute (TDRI)

     มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ
     สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD)
     World Trade Orgainzition (WTO)
     International Trade Centre (UNCTAD/WTO)
     United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

 

แนะนำสถาบัน

 

ประวัติความเป็นมา

 

        สถาบันยุทธศาสตร์การค้า เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยหอการค้าไทยตามมติของคณะกรรมการหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ตามพระราชบัญญัติหอการค้าไทย พ.ศ. 2509  และได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544  โดยมีรายละเอียดในการจัดตั้งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อุดมการณ์

 
 • สถาบันฯ เป็นองค์กรวิชาการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดยุทธศาสตร์การค้าของไทย

 • มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีเสรีภาพบนพื้นฐาน ทางวิชาการ ไม่มีอคติและความลำเอียงในการ ดำเนินงานตาม  พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 • ยึดหลักความแม่นตรง ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ในการปฏิบัติพันธกิจ

 • มุ่งมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ที่มา

 

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศภูมิภาคและภายในประเทศในปัจจุบัน และกรอบกติกาการค้าใหม่ที่กำหนดโดยนานาประเทศ ธุรกิจและการค้าทุกสาขาต้องเผชิญกับการเร่งสร้างผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ความเป็นธรรม และเสรีในการแข่งขัน และนำประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และส่วนรวม ธุรกิจและการค้าในภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงรุก โดยประสานร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล และด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์การที่จะปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวนั้น ได้จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย และต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่มีและเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับวางแนวทางยุทธศาสตร์การค้าในเชิงรุกได้อย่างพอเหมาะ

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ริเริ่มวางแนวทางและก่อตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์การค้า” ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติพันธกิจตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ข้างต้น

“สถาบันยุทธศาสตร์การค้า” ได้รับการก่อตั้งโดยข้อบังคับเฉพาะให้มีสถานภาพเป็นองค์กรวิชาการที่มีความเป็นอิสระและเสรีภาพบนพื้นฐานทางวิชาการโดยสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2544

 

วัตถุประสงค์

 

 

สถาบันยุทธศาสตร์การค้าปฏิบัติพันธกิจเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ

 • กำหนดยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือก ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การค้าภายในประเทศและยุทธศาสตร์การค้ากับต่างประเทศ

 • รวบรวมและจัดระบบข้อสนเทศการค้าและรวมถึง

  •   ผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้า

  •   กิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการค้า

  •   การเจรจาทางการค้า

        เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนด ยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือก

 • ศึกษาวิจัยในการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือก ในกรณีที่ไม่มีผลงานศึกษาวิจัยของหน่วยงานอื่นใดมาสนับสนุน

       นอกจากนี้สถาบันยุทธศาสตร์การค้ายังอาจปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันยุทธศาสตร์การ ค้าเห็นสมควรกำหนด

 

การบริหารจัดการ

 

 

 

การกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

          สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มีคณะกรรมการสถาบันฯ เป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณของสถาบันฯ และรับผิดชอบต่อผลงานศึกษาวิจัยของสถาบันฯ

 

คณะกรรมการสถาบันฯ มีจำนวน 15 คน และมีวาระคราวละ 2 ปี โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 • ผู้แทนหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ

 • ผู้แทนหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานกรรมการ

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นรองประธานกรรมการ

 • ผู้แทนหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3 คน เป็นกรรมการ

 • ผู้แทนหอการค้าจังหวัด 3 คน เป็นกรรมการ

 • ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 คน เป็นกรรมการ

 • นักวิชาการจากองค์กรภายนอก 3 คน เป็นกรรมการ

    ผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสถาบันฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสถาบันและเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบการดำเนินงานของสถาบันฯ นอกจากนั้นยังได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานของสถาบันฯ ด้วย

 

ความเป็นอิสระของสถาบัน

 

 

    สถาบันยุทธศาสตร์การค้าปฏิบัติภารกิจโดยเป็นอิสระ โดยการมอบอำนาจจากหอการค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิสระในการให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การค้า และทางเลือก และการรวบรวมจัดระบบข้อสนเทศการค้า

 

ความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

 

 

         สถาบันยุทธศาสตร์การค้าโดยคณะกรรมการสถาบันฯ รับผิดชอบในผลงานศึกษาวิจัย และยุทธศาสตร์การค้าที่ดำเนินการโดยสถาบันฯ  การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยเปิดเผย และโปร่งใส โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อสนเทศ และวิธีวิทยาในการกำหนดยุทธศาสตร์การค้า  สถาบันต้องรายงานผลการศึกษาวิจัย และผลการดำเนินงานทุกปีต่อหอการค้าไทย

 

การมีส่วนร่วม

 

 

         นอกจากสถาบันยุทธศาสตร์การค้าจะมีส่วนร่วมมือโดยใกล้ชิดกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการกำหนดหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือกแล้ว สถาบันฯ ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบัน โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าและทางเลือก

 

การเงิน

 

 

      สถาบันยุทธศาสตร์การค้ามีการบริหารและดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน งบประมาณ และเงินทุน เป็นอิสระ โดยมีระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี ของสถาบันฯ โดยเฉพาะ ภายใต้การกำกับ    และรับผิดชอบของคณะกรรมการสถาบัน

 

      รายรับของสถาบันฯ มีที่มาจาก 3 แหล่งหลักคือ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายได้จากการดำเนินงานของสถาบันฯ และดอกผลจากเงินหรือทรัพย์สินของสถาบันฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการสถาบันฯ อาจพิจารณาให้มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาสมทบอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    หน้าหลัก    แนะนำสถาบัน    การศึกษายุทธศาสตร์และผลงานวิจัย    ข้อมูลรายสินค้า

 แผนผังเว็บไซต์    ติดต่อสถาบัน     สำหรับเจ้าหน้าที่


สถาบันยุทธศาสตร์การค้า

อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-692-3162-3 โทรสาร 02-692-3161

E-mail: info@tradestrategies.org  

 Last updated: 04-Aug-2008.