รายละเอียดโครงการ | ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ
 
Students' Social Responsibility
 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เป้าหมายของโครงการ
  1. เพื่อบริการสังคม
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะงาน
  1. นักศึกษาจะไปสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้น้อง ๆ ชั้นอนุบาล หรือประถมปีที่ 1/2/3 ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.พญาไท
  2. นักศึกษาจะได้รับเอกสารการสอนที่โครงการเตรียมให้ (สอนเขียนตัวอักษร a, b, c….และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ เพราะน้องเหล่านี้เป็นผู้ที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า)
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การแบ่งปันเวลา แบ่งปันความเอื้ออาทรและแบ่งปันความรู้ความสามารถที่นักศึกษามีโอกาสดีกว่าเด็ก ๆ เหล่านั้น รวมทั้งได้การบันทึกกิจกรรมจำนวน 12 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ดำเนินการสอนช่วงภาคปลาย เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ในวันพฤหัสบดีที่เรียนวิชาโท โดยผู้ที่ลงเรียนวิชาโทช่วงเช้า ไปสอนช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ถ้าลงเรียนช่วงบ่าย ไปสอนช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
การสมัครโครงการอาสาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมัครโดยการลงทะเบียน online
* นักศึกษาในโครงการทุกคนต้องเข้ารับการอบรมจากโครงการก่อนปฏิบัติงานในเดือนมกราคม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ *
 
ตารางเวลาโครงการ
  • พ.ย. – ธ.ค. ลงทะเบียน online
  • 19 มกราคม สัมภาษณ์ทัศนคติ
  • 26 มกราคม ปฐมนิเทศ
  • 2 กุมภาพันธ์ อบรม
  • 9 ก.พ. - 2 มี.ค. ปฏิบัติงาน
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ผศ.สุชาดา (ห้อง 3104), ผศ.ดร.ฐนิษญา (ห้อง 71104), ดร.นรินทรชัย (ห้อง 3102)
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.