วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

บทความวิจัย
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยบัวบก
  พนารัช ปรีดากรณ์ เติมธรรม สิทธิเลิศ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง
2. เครือข่ายทางสังคมที่สำคัญของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
  ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำแพ็กเกจทัวร์ผ่านแอปพลิเคชันอโกด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  กฤษฎา ฟักสังข์ และ สมชาย เล็กเจริญ
4. ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของข้อมูลลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมและผลกระทบของคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อราคาหุ้น
  นันทิยา พรมทอง และ วรวิทย์ กุลตังวัฒนา
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนเพื่อสังคมกับมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด
  นพพร แพทย์รัตน์
6. วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เกศินี ประทุมสุวรรณ และ พีรพัฒน์ พันศิริ
7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน: กรณีศึกษาภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
  รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
8. การตกทอดทางมรดก “สิทธิการเข้าทำประโยชน์” ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01
  ลัดดาวัลย์ อุทัยนา
9. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการการสมัครสมาชิกยูทูบพรีเมียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  กิตติธัช ช้างทอง และ สุมามาลย์ ปานคำ
10. บทบาทของแนวปฏิบัติด้านคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์เชิงบวก: กรณีของผู้ซื้อผักอินทรีย์ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ และ พีรภาว์ ทวีสุข

บทความวิชาการ
- - ไม่มี - -

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน