การสมัครสมาชิก
ดาวโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบอกรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรุณาระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมกับธนาณัติ จำนวนเงิน 320 บาท ในนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10325

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบอกรับวารสารวิชาการ
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย