วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2554

บทความวิจัย
1. การนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนื
  นภาภรณ์ พลนิกรกิจ, กฤตยา แสงบุญ
2. การเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
  ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
3. การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเบนซินของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวั
  วัลลี พุทโสม
4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคุณภาพกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งปร
  อรฤดี ศรีธราพิพัฒน
5. การขอโทษในสถานการณ์ทางธุรกิจ
  ดร. จักริน จุลพรหม
6. คุณภาพการเก็บรักษาของน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
  สุภางค์ เรืองฉาย, สิรินาถ ตัณฑเกษม
7. โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทย
  ดวงพร หัชชะวณิช, บัญชา ชลาภิรมย
8. การทดแทนไขมันในคุกกี้โดยถั่งลิสงบด
  สิรินาถ ตัณฑเกษม, สุภางค์ เรืองฉาย
9. การวิเคราะห์จำนวนหมายเลขไอพีรุ่นที่ 4 (IPv4) ที่ใช้สำหรับระบบ RPX
  ดร. สันต์ชัย รัตนนนท

บทความวิชาการ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน�
  ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท, สิริธร เจริญรัตน
2. การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตและการค้าข้าวไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียน
  ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
3. การผสมผสานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึ
  ปราณี เอี่ยมละออภักด

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน