วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2554

บทความวิจัย
1. การสำรวจแนวเส้นถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลช่วงหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหว
  ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.255
  ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท, สิริธร เจริญรัตน
3. การวัดความสำเร็จของโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ต่อผู้มีสส่วนร่วมในชุมชนตลาดน้ำอัมพวาและบริเ
  ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม, อินทิรา มีอินทร์เกิด
4. ดารา-บุคคลสาธารณะ: เส้นบางๆ ระหว่าง
  รัตนวดี นาควานิช
5. การเปรียบเทียบการใช้คำและรูปแบบทางไวยากรณ์ในพาดหัวโฆษณาภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย-อัง�
  สุชาดา เจริญนิตย

บทความวิชาการ
1. การใช้ EU Eco-Label ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ สู่ตลาด EU
  ปรียาวดี ผลเอนก
2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อม
  เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
3. บทบาทผู้นำองค์กรที่มีพนักงานวิชาชีพ
  นภวรรณ คณานุรักษ
4. ผลการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมและ
  บัวผัน สุพรรณยศ
5. การวินิจฉัยของเขตตลาดและแนวปฏิบัติในการการโทรคมนาคม
  ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน