วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย
1. สมการโครงสร้างอิทธิพลของประสบการณ์ตราสินค้าและความไว้วางใจในตราสินค้าต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  นลินี จันทรประภาพร และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์
2. การถือหุ้นที่กระจุกตัวในครอบครัว ธรรมาภิบาล และ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้บริหาร กับการจัดการกำไร
  กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และ สุวรรณ หวังเจริญเดช
3. การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  กานต์มณี การินทร์ และ รวีพรรณ อุตรินทร์
4. การวัดประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
  อรรถพล สืบพงศกร
5. บทบาทภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงการรับรู้และเชิงความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออก
  นิมิต ซุ้นสั้น และ สิรินทรา สังข์ทอง
6. วิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จในการประกอบกิจการร้านอาหารริมทาง : กรณีศึกษาฉื่อฉางสตรีทฟู๊ด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  พัชรินทร์ บุญนุ่น วันประชา นวนสร้อย อรุณรักษ์ ตันพานิช และ สุห์ดี นิเซ็ง
7. การจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้
  ศิริพร เลิศยิ่งยศ ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล และ กนก บุญศักดิ์
8. แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าบนเกาะขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นรา พงษ์พานิช สุธี ศรีฟ้า และ ฉัตรชัย พงศ์พิชิตชัย
9. วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ในภาคกลาง: แบบเรียนเพศศึกษาของไทย
  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

บทความวิชาการ
1. ภาพยนตร์แนวต่อสู้ของไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรม
  ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ บรรจง โกศัลวัฒน์ ปัทมวดี จารุวร และ สุชาติ โอทัยวิเทศ
2. นโยบายและกฎหมายกับการส่งเสริม Startup ในประเทศไทย
  ณัชพงษ์ สำราญ

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน