วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559

บทความวิจัย
1. รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
  นรินทร์ สังข์รักษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล
2. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในรูปแบบเครือจข่ายคุณภาพการผลิตยางพารา
  นนทยา อิทธิชินบัญชร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี SET100
  พรพัตรา เอี่ยวประดิษฐ์ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
4. เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน
  เกศินี ประทุมสุวรรณ
5. คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
  สิริลักษณ์ ทองพูน
6. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกชัย เนาวนิช
7. กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค
  นิธินพ ทองวาสนาส่ง
8. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดงานเทศกาลประเพณีจุลกฐิน
  ชวัลนุช อุทยาน
9. การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริการะหว่างแบบจำลอง
  อรรถพล สืบพงศกร และ สุพัตรา วิสาการ
10. อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในระดับอุดมศึกษา
  ดุลยา จิตตะยโศธร

บทความวิชาการ
1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: แนวคิดและประสบการณ์
  เจษฎา นกน้อย
2. บริจาคอย่างไรให้ถูกหลักภาษีอากร
  ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
3. เส้นทางสายไหมตอนใต้กับยุทธศาสตร์ One Belt and One Road กับโอกาสทางการค้าของไทย
  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
4. ระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
  อรรถพล จันทร์สมุด
5. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ปรับกลยุทธ์รับมือง AEC
  นิภา วิริยะพิพัฒน์

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน