วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2558

บทความวิจัย
1. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพื่อตรวจสอบภายในและความสำเร็จของการตรวจสอบที่ยั่งยืน: ตรวจสอ�
  สุวรรณ หวังเจริญเดช
2. การพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มทวา�
  นรินทร์ สังข์รักษา ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ ผกา พะวงษ์
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย
  วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
4. แนวทางการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  สุพัฒธณา สุขรัตน์
5. ภาวะผู้นำและทักษะบริหารของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา�
  ดุษฎี นาคเรือง
6. การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสถาบ้นอุดมศึกษา
  สุวิมล พิชญไพบูลย์
7. แบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
  เพ็ญพร ปุกหุต
8. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุม: กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็
  นิมิต ซุ้นสั้น
9. ตราประจำจังหวัด มุมมองจากสัญวิทยาสู่มายาคติ
  โขมสี มีภักดี
10. การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากแผนการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเ
  อัทธ์ พิศาลวานิช
11. รายได้และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
12. การศึกษาการตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาของนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจเมื่ออ่านจ
  ณุวีร์ ชมพูชาติ

บทความวิชาการ
1. การวิเคราะห์นโยบายเพื่อความมั่นคงระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานของประเทศไทย
  วิสาขา ภู่จินดา และ วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
2. สิทธิบัตรกับการคุ้มครองนวัตกรรมการทางเงิน: กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
  เอกรินทรฺ์ วิริโย
3. การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว: จุดเริ่มต้นของคุณภาพข่าว
  รัตนวดี นาควานิช

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน