วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 33 ฉบับที่ 0 เดือน พิเศษ 2556

บทความวิจัย
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีต่อศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ของนักศึกษา คณะบัญชี มห�
  เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มห�
  อังสนา ศรีประเสริฐ
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีต่อการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
  จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
7. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรบัญชี 4+1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
8. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไท�
  จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์
9. การพัฒนาธุรกิจเครื่องนุ่งห่มผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
  พนารัช ปรีดากรณ์ และ สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
10. อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย
  สุเนตรตรา จันทบุรี และ วิจิตรา ล.เฉลิมชัยชนะ
11. นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจชุมชนในอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมข�
  กฤษดา แพทย์หลวง
12. การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  เติมธรรม สิทธิเลิศ
13. การวิเคราะห์การใช้ iPad ในการเรียนและการสอนของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  วิไลพร เสน่หา และ นภาพร อุทยานวุฒิกุล
14. การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องละครชุด Desperate Housewives
  จิรมน สังณ์ชัย
15. ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยในสายตานักลงทุนชาวต่างชาติ
  มานา ปัจฉิมนันท์
16. การศึกษาข้อได้เปรียบการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรไทย
  ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
17. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อยจากผลงานเขียนที่เป็นภาษาระหว่างกลาง: กรณีศึกษากับนักศึกษ�
  ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์
18. การศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์การทำแบบทดสอบของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างก
  ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์

บทความวิชาการ
1. การบริหารผลิตภัณฑ์ในช่องการตลาด
  ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
2. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  พฤทธิ์ เทศจีบ
3. ทฤษฎีพื้นฐานของทรัพยากร: แหล่งกำเนิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบก�
  ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
4. โครงสร้างรับจำนำข้าวเปลือก: วิพากษ์เชิงประจักษ์โครงสร้างรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 ถ�
  สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
5. ศักยภาพการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี
  ฐะปะนี มะลิซ้อน
6. มรณสติในสังคมร่วมสมัย: กรณีศึกษาบทความเกี่ยวกับผู้วายชนม์ของ พระไพศาล วิสาโล
  สุนันท์ ภัคภานนท์
7. สื่อออนไลน์: การสอนร่วมสมัย
  แก้วตา กรุงวงศ์
8. การบรรยายภาพบุคคลในคำให้การชาวกรุงเก่า
  จักริน จุลพรหม
9. อเมริกันออปชัน
  สมพร ปั่นโภชา
10. เทคโนโลยีการทอดอาหารภายใต้ภาวะสุญญากาศ
  ผาณิต รุจิรพิสิฐ
11. การประยุกต์ใช้ประเด็นทางสังคมเพื่อสร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์
  กาลัญ วรพิทยุต
12. การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ CSR
  บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
13. เทคโนโลยีการคืนสภาพถ่านกัมมันต์
  เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ
14. กรอบแนวคิดความเข้มข้นในความเป็นผู้ประกอบการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่
  ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
15. การประยุกต์ใช้แผนภูมิวงรอบกับความมีประสิทธิภาพของตลาดล่วงหน้า
  บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
16. การตามรังควนบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมและความผิดอาญาตามกฎหมายไทย
  จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน

บทความปริทัศน์
1. ระบบตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
  วัศวี แสนศรีมหาชัย และ อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน