วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557

บทความวิจัย
1. แนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กรวิทย์ ตันศรี สิธีธร จารุธัญลักษณ์ อรรินทร์ ไชยบุตร พรนิภา สินโพธิ์ สุภาภรณ์ วัฒนาอุด�
2. แนวทางการเสริมสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานวิสสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
  พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์
3. อิทธิพลของพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจเพื่อป�
  กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
4. การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
  อัจศรา ประเสริฐสิน และ ดุลยา จิตตะยโยธร
5. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
  อรจันทร์ ศิริโชติ
6. สื่อมวลชนกับหนังตะลุงไทย
  อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี เดชมณี
7. ความตระหนักและความทนของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศต่อข้อผิดพลาดทางไวยาก
  ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์

บทความวิชาการ
1. สื่อที่มีอิทธิพลต่อปรากฎการณ์ 'แม่วัยรุ่น ท้องวัยเรียน'
  ชาตรี บัวคลี่
2. ผู้นำที่ทำให้องค์การมีสุข
  เทียน เลรามัญ
3. แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางปัญญาเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
  ชลธิชา มธุรเมธา
4. การเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารข้ามฝ่ายในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  ชลธิศ ดาราวงษ์
5. การบริหารกลุ่มตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ปราณี เอี่ยมละออภักดี
6. เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
  นิภา วิริยะพิพัฒน์
7. การเก็บเกี่ยวโอกาศในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ
  พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน