วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557

บทความวิจัย
1. พุทธวิธีบริหารจัดการความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิต RETRACTED ARTICLE
  สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
2. ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  อุดม สายะพันธุ์ พิมพา หิรัญกิตติ และสมชาย หิรัญกิตติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม
  บุษบา สุธีธร
4. กระบวนการประสานงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมห
  กฤษณ์ รักชาติเจริญ
5. การเลือกระบบผนังภายนอกอาคารด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์แบบปรับปรุงและกระบวนการลำดับชั
  เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
6. พฤติกรรมการชมและการมีส่วนร่วมกับรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม
  อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ และวิษณุ เหลืองลออ

บทความวิชาการ
1. ปัญหาในการดำเนิงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย
  เมธาวี แก้วสนิท
2. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการค้าประเวณีในมลรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
  วุฒิชัย เต็งพงศธร
3. นักบัญชีไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
  กิคคิมา อัครนุพงศ์
5. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
  ตระหนักจิต ยุตยรรยง
6. การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
  ดุลยา จิตตะยโศธร
7. การสืบทอดความเป็นจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย
  เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
8. การคัดลอกงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงในงานเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอัง
  ดรุณี ดุจสิค

บทความปริทัศน์
1. การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยในธุรกิจการประกันวินาศภัย
  ครรชิต เชื้อขำ

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน